Algemene Voorwaarden voor Noir and more fashion

Artikel 1. Gegevens van de ondernemer

Noir and more Fashion (B&K pro service vof)
Btw nummer BE0554.957.784, gevestigd te België,3520 Zonhoven, Sint- Kwintensheideweg 34.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De elektronische webwinkel van Noir and more fashion biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Noir and more fashion en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Noir and more fashion en de klant.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
4. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij Noi rand more Fashion.

Artikel 3. Het aanbod

1. De presentatie van de producten in de webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij Noir and more fashion te bestellen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als Noir and more fashion gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Noir and more fashion niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant, als Noir and more fashion en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Noir and more fashion een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij ? is aangekomen.
3. Noir and more fashion behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Noir and more fashion een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.
4. Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

Artikel 5. De prijs

1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 6. Levering en uitvoering

1. Noir and more fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Noir and more fashion kenbaar heeft gemaakt.
3. Noir and more fashion zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht.
4. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Noir and more fashion . De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Noir and more fashion te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij Noir and more fashion , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

1. Bij de online aankoop van producten heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate zorgvuldig uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking retourneren. De kosten en risico van verzending zijn volledig voor zijn rekening.
4. Elk geretourneerd product wordt zorgvuldig geanalyseerd door Noir and more fashion. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels, geur van parfum, vlekken, scheuren of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.
5. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Noir and more fashion dit bedrag, van zodra zij de artikelen terug heeft ontvangen en aanvaard, zo spoedig mogelijk, en alleszins uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de goederen, terugbetalen.
6. De klant kan niet van zijn herroepingsrecht gebruik maken indien het gaat om op maat gemaakte kledij of wanneer kledij op vraag van de klant werd aangepast.
7. Solden worden in geen geval teruggenomen.

Artikel 8. Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling. In geval van niet tijdige betaling behoudt Noir and more fashion zich het recht voor de bestelling te annuleren. In dat geval brengt Noir and more fashion de klant hiervan op de hoogte.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Noir and more fashion te melden.

Artikel 9. Klachtenregeling

Klachten moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Noir and more fashion.

Artikel 10. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden. Noir and more fashion kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 11. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht

De volledige Noir and more fashion website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van Noir and more fashion of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Noir and more fashion gebruikt worden.

Artikel 13. Beperkte aansprakelijkheid

Noir and more fashion is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website. In geen geval is Noir and more fashion aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of men gewaarschuwd is voor dergelijke schade. Noir and more fashion is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.